BYOD: wat zijn de voor- en nadelen van Bring Your Own Device? (2024)

Wat is BYOD?

Bring Your Own Device refereert aan de trend waarbij werknemers privé-apparatuur meenemen naar het werk. Ze gebruiken hun eigen laptop, tablet of mobiele telefoon dus om werktaken uit te voeren. De trend komt vooral voort uit de steeds toenemende wens van werknemers om flexibel te kunnen werken.

In de meest traditionele vorm kunnen werknemers op hun eigen toestellen enkel eenvoudige web-based-taken uitvoeren, zoals het controleren van hun e-mail. Meer en meer wordt privé-apparatuur echter ook ingezet voor de kerntaken van de bedrijfsvoering. Zo geven veel bedrijven hun medewerkers tegenwoordig via de eigen laptop, tablet of mobiele telefoon toegang tot programma’s zoals het CRM of ERP-systeem.

Waarom is Bring Your Own Device zo populair?

Om twee redenen: flexibele werkomstandigheden en gebruiksgemak. Werknemers willen steeds vaker thuis of op locatie kunnen werken zonder een laptop of andere devices heen en weer te moeten sleuren. Hun eigen toestellen kennen ze bovendien al goed. Ze hebben die zelf uitgekozen naargelang hun eigen voorkeur, en werken daar soepel mee.

Ook aan de werkgeverszijde wint BYOD aan populariteit. Werkgevers zien vooral de potentiële kostenbesparing van de strategie in en merken dat medewerkers liever werken op eigen gekozen apparatuur. Bovendien wordt de helpdesk minder overstelpt met vragen en problemen over toestellen en systemen die medewerkers soms minder goed kennen. Wel moet deze helpdeskmedewerkers op de hoogte zijn van meerdere systemen.

Verplichtingen van de werkgever

Het voordeel van kostenbesparing voor de werkgever roept meteen wel wat vragen op. In hoeverre draait de werknemer zelf op voor de kosten die aan de apparatuur verbonden zijn? In hoeverre is de werkgever nog verplicht om het nodige materiaal te leveren voor de optimale uitvoering van de baan?

Wettelijk gezien zijn werkgevers niet verplicht om voor een privé-toestel te betalen. Als een werknemer er dus voor kiest om zijn eigen laptop te gebruiken, kan hij in principe niet eisen dat de werkgever deze betaalt. Wel moet er een alternatief zijn: werknemers kunnen ook niet verplicht worden om zelf materiaal aan te schaffen voor de uitvoering van hun baan.

In de praktijk wordt er vaak met een onkostenvergoeding gewerkt. De werknemer ontvangt hierbij per maand een vast bedrag voor onderhoudskosten, slijtage en eventueel een abonnement. In bedrijven waar BYOD de norm is, wordt er ook vaak een vergoeding voor de aankoop van een toestel gegeven. De werknemer krijgt dan een budget waarbinnen hij een aankoop kan doen. Als hij of zij een duurder apparaat wil, zijn de extra kosten voor eigen rekening. De werkgever kan ook beslissen om het budget aan te passen aan de tijd dat het apparaat voor zakelijke doeleinden gebruikt zal worden. Als een medewerker zijn laptop bijvoorbeeld 30 procent van de tijd voor het werk zal gebruiken, dan krijgt hij 30 procent van de aankoopprijs vergoed.

Vergoedingen en budgetten voor BYOD kunnen dus verschillende vormen aannemen. Een evenwicht vinden tussen een kostenbesparing voor de werkgever en een eerlijke deal voor de werknemer is niet altijd gemakkelijk. Eenmaal die gevonden is, is het echter wel van essentieel belang deze tot in detail op te tekenen in een contract. Zo kan later door beide partijen teruggegrepen worden naar de overeenkomst bij een eventueel geschil.

Nadelen van BYOD

Naast de onduidelijkheid over wie voor welke kosten opdraait zijn er nog andere hindernissen voor de implementatie van een BYOD-strategie. Ten eerste stuiten werkgevers vaak op weerstand. Veel werknemers vrezen dat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Vooral bij het werken op smartphones zijn ze bang in hun vrije tijd continu gestoord te worden door werkgerelateerde zaken. Om dit te voorkomen kan er eventueel wel gekeken worden naar mogelijkheden om applicaties te blokkeren in bijvoorbeeld de weekends.

Een bezorgdheid die vooral vanuit de werkgevers naar voren komt zijn de veiligheidsrisico’s. Wanneer bedrijfsgegevens toegankelijk zijn of zelfs opgeslagen worden op privé-apparaten, kunnen organisaties in bepaalde mate de controle over deze data verliezen. De combinatie van privé- en werkapparatuur maakt Mobile Device Management (MDM) namelijk moeilijk. MDM laat een bedrijf toe om alle mobiele toestellen te beheren. Zo kan bij verlies van een bedrijfstelefoon of -laptop de data automatisch gewist worden. MDM kan toegepast worden op persoonlijke toestellen, maar dan moet de werknemer wel toestemming geven voor een bepaalde mate van controle over zijn of haar eigen toestel door de werkgever.

Choose Your Own Device

De nadelen van BYOD leiden ertoe dat veel bedrijven eerder aan Choose Your Own Device (CYOD) denken. Hierbij koopt de organisatie de apparatuur aan, maar krijgen de werknemers een (ruime) keuze uit verschillende toestellen. Dit brengt minder problemen met zich mee op het vlak van financiële verantwoordelijkheid en beperkt de veiligheidsrisico’s enigszins. Vaak mogen apparaten die via CYOD zijn aangekocht ook privé gebruikt worden door werknemers.

BYOD: wat zijn de voor- en nadelen van Bring Your Own Device? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5820

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.